Available courses

ศึกษา อธิบาย ระบบสื่อการสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีทักษะในการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ในท้องถิ่น และของประชาคมอาเซียน โดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ชีวิตประจำวัน